mse.com

 home page  »    mailová adresa  »   PYRON  »  žádost o měření geopatogenních zón

GEOPATOGENNÍ ZÓNY (GPZ), DRAČÍ ŽÍLY


 

Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti
 

Tato stránka je zaměřena na komplexní problematiku geopatogenních zón. Jelikož informace jsou na internetu dosti roztříštěné, naším cílem je zjednodušit jejich vyhledávání a přispět tak k poznání. Rozsah informací bude průběžně rozšiřován. Pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho názoru na GPZ, použijte naši emailovou adresu

POZOR!    MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PROBÍHÁ I V ROCE 2023!

I v roce 2023 probíhá koordinovaně měření geopatogenních zón v celé České republice..Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, toto měření Vám zajistíme..
Požádat o měření můžete on-line zde 
Kontaktní mail měření: geopatogenni-zony@email.cz

Měření geopatogenních zón v celé České republice.

 • Co vlastně znamená slovo geopatogenní?

Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

 • Historie poznávání geopatogenních zón

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.

 • Co jsou GPZ?

Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Například magnetické amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority vytvářejí anomálně porušené magnetické pole. Křemence s vysokým zdánlivým měrným elektrickým odporem vytvářejí anomálně zvýšené elektrické pole na styku s břidlicemi, které mají elektrický odpor podstatně nižší. Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti. Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.

 • Vliv GPZ na člověka

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

 • GPZ a fauna

Pes byl od nepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění. Kočka je pravým opakem psa. Je-li v pohodě, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy i infrazvukové patogenní zóny. Proto do míst, kde ráda odpočívá kočka, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště. I včely mívají větší snůšku medu v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Šumy jim znějí jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době jejich denní aktivity. Umístění úlů do vhodných GPZ tedy napomáhá kvalitě včelstev. Stejně tak i mravencům je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Místa, kde byla mraveniště byla často totožná s GPZ. O skutečnosti, že zvířata jsou velmi citlivá na zemský magnetismus i umělá energetická pole, svědčí i výzkum českých vědců, který byl nedávno publikován. více zde >>

 • Energetická pole

Energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se proto zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří: 

 • podzemní prameny 

 • globální mřížková síť

 • tektonické poruchy a zlomy

 • elektrický smog

 • silová pole


Podzemní prameny
Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky. 

Globální mřížková síť
Hartmannova mříž, Curryho mříž (pásy Hartmanna a Curryho) - podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou, pokrývají uvedené dvě sítě v téměř pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety - a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají. 

 • Pásy Hartmannovy, probíhající mřížovitě od Severu k Jihu a od Západu k Východu. Hartmannovy pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu na Neckaru a autora knihy “Die Krankheit als Standortproblem”. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Škodlivost těchto pásů je téměř konstantní. Výjimkou jsou místa křížení těchto pásů. V těchto místech se jejich patogenní účinek zesiluje. O Dr. Ernstu Hartmannovi více zde >>.

 • Pásy Curryho, probíhající mřížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Curryho pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee v Bavorsku. Autora knihy “Die Schlüssel zum Leben”. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curyho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek O Manfredu Currym více zde >>.Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

 • Geopatogenní (GPZ) nebo geoaktivní (GAZ) zóny?

Geopatogenní  zóny, mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované a často neoprávněně podceňované. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní nevhodné. Jsou to energie – emise – emanace – záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Záleží tedy na kontextu a někdy je i vhodnější použít označení "geoaktivní"zóna.

 • Stupnice škodlivosti GPZ a zón geopatického stresu (GPS):

Někteří autoři udávají dvanáctistupňovou škálu škodlivosti GPZ a zón geopatického stresu (GPS). Pokud Vás zajímá, přinášíme ji zde: stupnice GPZ.

 • Vliv předmětů ve tvaru pyramidy na odrušení GPZ a vlivů způsobujících geopatogenní stres

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány a odrušeny vhodně umístěnou pyramidou. Více zde (nebo klikněte na obrázek pyramidy).

Chufupyr.jpg (18412 bytes)

NAVRCHOLU.cz

ZAJÍMAVOSTI Z OBORU:
1.1.2023
Měření geopatogenních zón v České republice stále probíhá i v roce 2023!
Projekt podporující zdravé životní prostředí, zaměřený na detekci GPZ v domácnostech a obytných prostorách. [více zde >>]
1.10.2017
Byly spuštěny stránky www.gpz.cz s novým grafickým designem
6.11.2011
Semjon Davidovič Kirlian - vynálezce Kirlianovy fotografie [více zde >>]
Stanislav Brázda (Stanley Bradley) - spisovatel, diagnostik a psychotronik [více zde >>]
14.01.2010
Schumannova frekvence on-line, aktuální hodnoty
Podivné výkyvy této veličiny v poslední době můžete sledovat na přehledném grafu [více zde >>]
14.1.2010
Internet o pyramidách (výběr z internetových archivních článků) [více zde >>]
17.08.2009
Geopatogenní zóny na Facebook.com
skupina zřízená k diskusím a informacím o fenoménu geopatogenních zón a příbuzným tématům [více zde >>]
17.08.2009
Pro přehlednější informovanost o novinkách kolem energetických polí byl zřízen Rozcestník, kam se přesunou postupně doplňované zajímavosti [více zde >>]
21.08.2008
Manfred Curry - životopisná data objevitele části globální mřížkové sítě, která byla později nazvána jeho jménem [více zde >>]
21.08.2008
Jan Kefer (31.1.1906 - 3.12.1941) předválečný předseda československých hermetiků Universalia napsal ve svém díle Syntetická magie o fenoménu pyramid stať, kterou si můžete přečíst zde: Jan Kefer o pyramidách v Egyptě [více zde >>]
06.06.2008
Malý úvod do problematiky geopatogenních zón
autoři Dr. Patrick MacManaway a Dr. Roger Melhuish [více zde >>]
13.05.2008
Fobie a patogenita
lidské strachy a fobie, seznam fobií a jejich vztah k dráždivým a geopatogenním zónám [více zde >>]
2008
Feng-šuej (Feng Shui, Feng-Shui nebo Fēngshui, v tradiční čínštině 風水, zjednodušené  风水)
připravujeme stránku o geopatogenních zónách z pohledu tradičního čínského učení Feng-šuej, prozatím je k dispozici soubor se statí E. Wong o Feng-šuej: 
 
Feng Shui ve wordu - počet stažení:              Feng Shui v pdf - počet stažení:
25.11.2007
Ing. Karel Drbal a jeho patent č. 91304 
pyramida ostřící žiletky v patentu českého vědce a vynálezce [více zde >>]
17.11.2007
Záření
Aspekty působení ionizujícího a neionizujícího na zdraví člověka [více zde >>]
16.11.2007
Rizika pobytu a spánku v geopatogenních zónách
Geopatogenní zóny GPZ (nebo jak uvádějí některé cizojazyčné zdroje "zóny geopatického stres(s)u" - ZGPS) mohou být nebezpečným spouštěcím mechanismem zdravotních potíží a vleklých onemocnění a zároveň původcem psychických a psychosomatických problémů [více zde >>]
13.06.2007
Virgule, proutkařství a geopatogenní zóny
Proutkařství v historickém kontextu [více zde >>]
13.06.2007
Sovětský akademik N. N. Sočevanov o fenoménu proutkařství
Proutkařství ve studii sovětského vědce [více zde >>]
13.06.2007
Index geomagnetické aktivity
Sledování University of Tromsø [více zde >>]
2005
"Postavte si pyramidu" (J.Lenková)
vyzkoušejte sílu pyramid a postavte si vlastní pyramidu!  [více zde >>]
2005
Stavba pyramid
Jakub Maruš - Stavba Egyptských pyramid [více zde >>]
2005
Stanislav Brázda - ukázka z knihy Jak se dožít 140 let
K mechanismům spouštějícím nemoci patří geopatogenní zóny... [více zde >>]
 

DALŠÍ ODKAZY:

05.05.2012 Skupina zájemců o informace o fenoménu geopatogenních zón na Facebooku
říjen 2011 Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické, dobíjí energii pod pyramidou
15.05.2010 Testy odrušovačů GPZ
04.04.2009 Citlivost zvířat na zemský magnetismus a umělá magnetická pole
31.03.2009 Pyramidy v Gíze
13.01.2008 Geopatogenní zóny (s využitím anglického internetového zdroje)
09.01.2008 Výskyt nádorových onemocnění v Olomouci (studie Oldřicha Juryška)
14.08.2007 Třídění míst na Zemi se změněnou energetickou aktivitou
01.07.2007 Názory z jiného webu (pan J. Novotný)
24.02.2007 Archiv webu www.gpz.cz - komplexní pohled na fenomén GPZ
12.02.2007 Archiv webu www.gpz.cz - položka 001
10.01.2007 Pyramidální energie (anglicky)
23.07.2006 Pyramida v Bosně poblíž Sarajeva
11.05.2006  Spuštění domény www.gpz.cz
03.04.2006 Použití konkrétních barev v pyramidální chromoterapii
18.03.2006 Odrušovač a harmonizátor zón GPS a geopatogenních zón PYRON uvolněn do prodeje, více ZDE
12.10.2005 Robot se pokusí zbavit Cheopsovu pyramidu tajemství
23.08.2005 Kde se bere tajemná energie pyramid?
17.07.2005 Barevná škála pro pyramidální chromoterapii (pro vlastníky odrušovače PYRON)
24.03.2005  Další názory na škodlivost a bezpečné užívání mobilů
06.11.2004 Škodlivé záření mobilních telefonů - zde
17.10.2004 Názory z jiného webu (doplnění informace o zemském magnetismu) najdete zde.
16.09.2004 Doplnění o stupnici škodlivosti GPZ.
 
V úterý 24. srpna 2010 vysílala pořad o psychotronice (potažmo o geopatogenních zónách) také Česká televize. Psychotronika nebo také starším názvem parapsychologie je zjednodušeně řečeno o využívání psychické nebo-li mentální energie. Zahrnuje levitaci tj. volné vznášení se v prostoru, telekinezi - uvádění předmětů na dálku do pohybu, telestézii - tzv. proutkaření a také jasnovidectví. Pořadem provází Tomáš Hanák a jde o sérii Za zrcadlem. On-line vysílání tohoto dílu ZDE.

Vyjádření k reportáži. V úterý 14.6.2005 ve 21:40 odvysílala Nova pořad Na vlastní oči. V posledním příspěvku byl dán prostor názoru na léčivou energii pyramid. Bohužel Nova nevyužila možnosti o celé problematice přinést ucelenější informaci a podle mého názoru záměrně působení pyramidální energie zlehčovala až zesměšňovala. Reportérovi by asi nedalo moc práce najít si více informací o seriózním výzkumu působení pyramid, prováděném v minulosti např. ing. Karlem Drbalem. To bychom ale asi chtěli po panu redaktorovi moc. Pokud něčemu nerozumí (ing. Drbal definoval např. pyramidální energii jako souhrn energií okolních elektrických, magnetických, elektromagnetických, gravitačních a částicových polí, případně dalších energií, které nebyly dosud definovány, což opravdu není prosté téma), je pro něj asi nejjednodušší to zlehčit. K tomu posloužil bohužel i konstruktér pyramid sám. Z jeho projevu jsem pochopil, že s pyramidální energií je seznámen víceméně okrajově, i to byl ale záměr autora reportáže. Škoda. 

Pyramidu je možno pomocí její povrchové barvy užívat k podpoření konkrétního terapeutického cíle. Je ale také možno použít pyramidu obecné základní barvy a postavit ji na podložku ze čtvercového papíru požadované barvy tak, aby barevná informace byla absorbována a transmitována pyramidální energií. Více zde

TOPlist

 

Copyright © 2004 až 2023 VDČH, aktualizace 29.03.2023